Ekonomi

Förvaltningsberättelse 2021

Styrelsen och den verkställande direktören, för AB SigtunaHem, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.

Information om verksamheten

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

I enlighet med ÅRL 6 kap 11§ har AB SigtunaHem valt att upprätta den lagstadgade hållbarhetsrapporten som en från årsredovisningen avskild rapport. Hållbarhetsrapporten har överlämnats till revisorn samtidigt som årsredovisningen och återfinns på bolagets hemsida www.sigtunahem.se samt i dokumentet Hållbarhetsrapport & Årsredovisning 2021.

Verksamheten

AB SigtunaHem är Sigtuna kommuns bostadsföretag. Företaget äger och förvaltar bostäder och lokaler i Sigtuna kommun. Företaget har sitt säte i Sigtuna. Aktiekapitalet uppgår till 38 422 tkr, där samtliga 38 422 aktier har lika röstvärde och lika rätt till andel i bolaget. Bolaget är medlem i Sveriges Allmännytta, FASTIGO (Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening).

Styrelse, revisorer och VD

Nedan redovisas ordinarie och ersättande styrelseledamöter med angiven partitillhörighet samt revisorer med aktuell tidsperiod för uppdraget.

Ledamöter

Erik Langby (M), ordförande
Kjell Holmgren (M), vice ordförande
Per-Olof Eurell (KD)
Andreas Karlsson (C), avgått 2021-12-02
Fredrik Brodin (C), fr o m 2021-12-02
Marie Axelsson (S)
Ulrik Wallström (S)
Gert Höglund (SD)
Kaj Larsen, Arbetstagarrepresentant
Ulrika Sköld, Arbetstagarrepresentant

Ersättare

Bo Raattamaa (M)
Peter Fredriksson (M)
Mattias Broman (M)
Gabriella Widinghoff (SfS)
Marianne Åslin (S), avgått 2021-06-17
Annika Nilsson (S), fr o m 2021-06-17
David Grahnquist (V)
Sören Sundh (SD)
Jens Eriksson, Arbetstagarrepresentant

Revisor

KPMG AB
Huvudansvarig revisor Cecilia Kvist, auktoriserad revisor
Lekmannarevisor Steffen Oxenvad (S)
Lekmannarevisor ersättare Mats Söderberg (L)

VD

Göran Langer

Företaget har sitt säte i Märsta.

Fastighetsbestånd

Vid årsskiftet uppgick den ägda och förvaltade bostads- och lokalytan till 343 690 kvm. Bostadsbeståndet uppgick till 4 756 lägenheter, varav 8 bostadsrätter (590 kvm) i Bostadsrättsföreningen Södergatan. Bostadsrätterna säljs i samband med avflyttning eller genom erbjudande till aktuell hyresgäst.

Uthyrning

Marknadsläget har varit fortsatt bra med stor efterfrågan på våra bostäder. Omflyttningen ligger 2021 på 14 procent, något lägre än 2020 då omflyttningen låg på 15,6 procent. Tack vare flera ombyggnadsprojekt har vi kunnat erbjuda hyresgäster en omflyttning inom beståndet vilket då har höjt vår omflyttningsgrad.

Vakansgraden beräknat på totalhyran för 2021 var 5 procent (4,5 procent). Vakansen förklaras främst av tomställning på grund av ombyggnation i bostäder och vakanser i 65-pluslägenheter en följd av att målgruppen inte vill flytta på grund av årets pågående pandemi. En mindre del förklaras av outhyrda bilplatser och mindre förrådslokaler. I september 2020 flyttades hanteringen av SigtunaHems bostadskö till det nystartade dotterbolaget Sigtuna Bostadsförmedling AB. Bostadsförmedlingen erbjuder bostäder från både SigtunaHem och andra hyresvärdar i kommunen.

Av bolagets bostadsrätter i Brf Södergatan såldes 1 lägenhet under året. Av det ursprungliga innehavet återstår 8 lägenheter.

För 2021 har det efter ärende hos Hyresmarknadskommittén beslutats att hyrorna höjs med 1,6 % från och med mars 2021. För 2022 har det tecknats en överenskom- melse om en genomsnittlig hyreshöjning med 1,9 % från och med januari 2022.

Investeringar

Totala färdigställda aktiverade byggnadsinvesteringar i koncernen år 2021 uppgick till totalt 364 483 tkr avseende främst flertalet ombyggnationer, färdigställande
av nyproduktion och nya värmesystem. Investeringar i fortfarande pågående projekt uppgick vid årets slut till 202 661 tkr avseende både nyproduktion- och ombyggnationsprojekt.

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar gjordes under året med 3 256 tkr som avser inköp och implementering av nya affärssystem och utveckling av bolagets hemsida.

Ombyggnad/underhåll

Under året färdigställdes 29 lägenheter på Frejgatan, en ombyggnation som innefattade totalt 181 lägenheter. Under 2021 påbörjades den sista delen av SigtunaHems ombyggnadsprogram MINI, MIDI, MAXI. Den sista delen omfattar cirka 200 lägenheter, varav 62 färdigställdes under årsskiftet 2020/2021 och 56 stycken under resten av året. Kvarvarande lägenheter färdigställs under tredje kvartalet 2022.

Finansiering

Bolaget arbetar med finansieringsfrågor i enlighet med av styrelsen beslutade ”Riktlinjer för finansförvaltning”. Den övergripande målsättningen för skuldhanteringen är att minimera upplåningskostnaderna samt att trygga finansieringen för verksamheten på såväl lång som kort sikt.

Den genomsnittliga låneräntan (inklusive kommunal borgenavgift) på den genomsnittliga upplåningen, har minskat till 1,28 procent (1,42 procent). Koncernens totala låneskuld var vid årets slut 3 009 439 tkr (2 899 439 tkr). Låneskulden har totalt ökat med 110 00 tkr genom nyupplåning för ny- och ombyggnation.

Väsentliga händelser

På grund av pandemin fortsatte vi även under 2021 med vårt förändrade arbetssätt. Vi erbjöd bokade besök fram till och med 6 oktober då vi öppnade som vanligt igen vår Kundservice. Innan dess valde vi att hantera endast akuta ärenden i våra lägenheter. Vi har löpande följt vad hyresgästerna tycker om tillgängligheten och vårt bemötande och även fortsatt att informera om våra arbetssätt.

I och med omorganisation har tjänster förändrats och tillkommit. Varav ett antal nya tjänster som hållbarhetsansvarig, marknadsansvarig, ekonomi- och administrationschef samt fastighetsservicechef tillkommit. Vi har även använt oss av rekryteringsverktyget som infördes 2020 vilket medfört en smidigare rekryteringsprocess, både för rekryterande chef och för den arbetssökande.

Den tvist med leverantör som uppstod 2019 avseende byggnation av en fastighet är fortfarande pågående och ingen slutreglering har gjorts under verksamhetsåret 2021. I nuläget bedöms att slutregleringen kommer att genomföras under kvartal 4, 2022.

Under året sålde AB SigtunaHem fastigheten Ragvaldsbo 1:16.

Förväntad framtida utveckling

Under 2022 kommer SigtunaHem att fortsätta det omfattande förnyelseprojektet av bostadsområdet Norrbacka. Totalt innebär projektet att de rivs cirka 250 lägenheter i äldre byggnader och ersätts med cirka 300 i nyproduktion. Under 2022 planeras Norrbacka etapp B, 54 lägenheter och Stationshusen påbörjat med grundarbeten.

Från och med maj 2022 flyttar SigtunaHem en del av sin personal och verksamhet till nytt huvudkontor på Östra Bangatan.

Utvecklingen kring Sätuna torg fortsatte under året och i december togs det första symboliska spadtaget under en eld- och fackelceremoni. Medverkade gjorde representanter för SigtunaHem, Sigtuna kommun och entreprenören för byggets första etapp. Sätuna torg ska förvandlas till ett helt nytt kvarter med bostäder, restauranger och butiker. Det centrala läget ska äntligen få leva upp till sin fulla potential att knyta samman Märsta med huvudstaden och resten av världen.

Resultat för koncernen

Resultat efter finansiella poster i koncernen, uppgick till 113 684 tkr (105 778 tkr).

Flerårsöversikt (tkr)

Koncernen 2021–2020

Koncernens nettoomsättning uppgår till 479 281 tkr (471 657 tkr).

Driftkostnaderna för 2021 är totalt 234 810 tkr (203 126tkr) vilket är 31 684 tkr högre än föregående år. Underhållsåtgärder utfördes för 43 626 tkr (27 050 tkr), vilket är 16 576 tkr högre än föregående år. Central administration uppgick till 15 465 tkr (16 319 tkr) vilket är drygt 854 tkr lägre än föregående år. Övriga rörelseintäkter uppgick till 104 586 tkr (43 191 tkr) vilket är en ökning om 61 395 tkr som främst kan härledas till försäljning av fastighet under december 2021.

Finansnettot 2021 är 36 379 tkr (39 072 tkr) vilket är 2 693 tkr lägre än föregående år där omläggning av lån har skett till lägre ränta än tidigare. Räntekostnaderna uppgick 2021 till 37 509 tkr (40 011tkr) vilket är en minskning med 2 502 tkr.

Läs SigtunaHems Hållbarhetsrapport & årsredovisning i sin helhet:

Hållbarhetsrapport & Årsredovisning 2021