Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

 

Kvalitets- och miljöpolicy för AB SigtunaHem

AB SigtunaHem har ett centralt ansvar för bostadsförsörjningen i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

För att uppnå våra kvalitets- och miljömål uppfyller vi lagar, förordningar och andra krav som berör vår verksamhet. Vi arbetar även med ständiga förbättringar och utvecklar vårt bolag för att uppfylla våra intressenters behov.

All verksamhet inom AB SigtunaHem omfattas av kvalitets-och miljöpolicyn och samtliga medarbetare ansvarar för att den följs.

Vår verksamhet har en tydlig styrmodell och våra perspektiv är:

Hyresgäst

AB SigtunaHem möter hyresgästen genom:

 • vara empatiska och lyhörda
 • aktivt ta initiativ och ligga steget före, vi vågar skapa förändring och gör skillnad för våra hyresgäster
 • erbjuda attraktiva lägenheter och miljöer

Medarbetare

AB SigtunaHem är en attraktiv arbetsgivare, har ett öppet och inkluderande arbetsklimat och uppnår en god arbetsmiljö genom att:

 • alla kan, får och bjuds in till att bidra till verksamhetens utveckling
 • alla vågar vara den man är och kan bidra till förbättringar i företaget
 • aktivt förebygga risker, skador och ohälsa

Ekologisk hållbarhet

AB SigtunaHem tar ett stort ansvar för en hållbar utveckling för att värna om miljön och minska vår negativa klimatpåverkan. Vi uppnår ett bättre miljöresultat med mindre klimatpåverkan genom att:

 • främja miljömedvetenheten såväl internt som hos våra hyresgäster
 • ställa miljö- och klimatkrav på samarbetspartners, leverantörer och entreprenörer
 • arbeta för låg energiförbrukning och för att sänka behovet av köpt energi
 • bidra till ekosystemtjänster och välja material med lägst möjliga miljöpåverkan, både i den löpande förvaltningen och när vi bygger nytt och bygger om

Social hållbarhet

AB SigtunaHem bidrar till social hållbarhet i samhället genom att:

 • skapa trygga platser och sammanhang för människor att mötas inomhus och utomhus
 • bidra till kommunens bostadssociala arbete
 • ge våra hyresgäster möjlighet till boinflytande
 • med upprustning och ny bebyggelse bidra till bra områdesutveckling

Ekonomisk hållbarhet

AB SigtunaHem har god soliditet, likviditet och marknadsmässig avkastning genom:

 • ekonomisk planering och uppföljning
 • att samtliga medarbetare tar ekonomiskt ansvar för att goda ekonomiska resultat uppnås
 • att säkerställa att nya investeringar bidrar till att behålla vår ställning som huvudaktör på bostadsmarknaden i kommunen

 

 

Omslag SigtunaHems kvalitets- och miljöpolicy

 

Kvalitets- och miljöpolicy beslutad av AB SigtunaHems styrelse 13 september 2022.

Ladda ned policyn